پمپ پیستونی محوری متغیر پمپ هاوhawe
هیدرولیک پنوماتیک تهرانی عامل فروش پمپ پیستونی محوری متغیر پمپ هاوhawe
پمپ هیدرولیک چیست ؟
پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراقی و سایر منابع قدرت تامین می شود به انرژی هیدرولیکی تبدیل می نماید.

فشار اتمسفر در اثر خلاء نسبی بوجود آمده بنابراین عملکرد اجزاء مکانیکی پمپ ، سیال را مجبور به حرکت به طرف مجرای ورودی پمپ کرده

تا سپس توسط پمپ به بقیه ی قسمت های مدار هیدرولیک رانده شود.

عملگرهای سیستم (سیلندر یا موتور هیدرولیکی) قدرت هیدرولیکی ایجاد شده به وسیله ی پمپ را به توان مکانیکی مورد لازم خروجی تبدیل می کند.

انتخاب پمپ مناسب هیدرولیک:

هرگز نباید پمپ ها را به طور سلیقه ایی و بدون از مسائل علمی انتخاب نمود . پیش از انتخاب پمپ هیدرولیک تعدادی از فاکتورهای مهم می بایست مشخص گردد که عبارت اند از :بالاترین حد فشاری که در سیستم نیاز است تا نیروی خروجی کافی جهت عملگرها تولید نماید.

بالاترین حد جریان مورد نیاز یا جریان متوسط لازم ، هنگامی که سیستم از یک آکومولاتور استفاده می نماید.

کارایی پمپ ، قابلیت اطمینان کاری ، سهولت نگهداری ، هزینه اولیه خریداری و سر و صدای پمپ باید در انتخاب پمپ هیدرولیک مناسب در نظر گرفت.

کنترل جریان پمپ در طول مرحله های بیکاری یا زمان های آزاد پمپ چه مقدار است می بایست در نظر گرفته شود.

نوع سیستم هیدرولیک و چند فاکتور دیگر مثل سازگاری پمپ با روغن های معین ، محیط کار پمپ هیدرولیک و قیمت پمپ هیدرولیک می بایست در نظر گرفته شود.انواع پمپ های هیدرولیک از نظر جایجایی سیال

در صنعت هیدرولیک پمپ های هیدرولیک از نظر مکانیزم جایجایی سیال به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:پمپ ها با جابجایی غیر مثبت (پمپ های هیدرو دینامیکی)

پمپ های با جابجایی مثبت